คณะเทคโนโลยีสังคม(โครงสร้างเดิม) เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน  9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีสังคม เป็นคณะหนึ่งของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย  2 กลุ่มสาขาวิชา  คือ  กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์  มี  3 สาขาวิชา  ประกอบด้วยสาขาวิชาสังคมศาสตร์  และสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะให้บริการด้านวิชาชีพ สายการจัดการ การตลาด การบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเชิงบูรณาการให้มีความเข้มแข็ง จัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม มีทักษะในการทำงานให้เป็นทุนมนุษย์ (Human  Capital) และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่  เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา

ตามที่กฏกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้นโดยให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการโดยจัดตั้งในชื่อคณะบริหารศาสตร์

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี       

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่