คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2ปี เทียบโอน และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีสังคม เปิดรับสมัครในสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเทียว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสังคม โทรศัพท์ 086 - 4584362 088 - 6541730 
------------------------------------------------------------------------------
การสมัคร : สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งในเมือง และ นานม หรือสมัครออนไลน์ที่เว็ปไซต์ http://admission.ksu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม
086-4584365
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน