หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการจัดการ, โปรแกรมวิชาการตลาด  

- สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการการบัญชี  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบด้วย

                    โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

                    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี

-  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการจัดการ,โปรแกรมวิชาการการบัญชี

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล  ประกอบด้วย

                    โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

                    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการการบัญชี  

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่