หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

- สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการจัดการ  

- สาขาวิชาการตลาด  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการตลาด  

- สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการการบัญชี  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย

                    โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

                    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี

-  สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการจัดการ

-  สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการการบัญชี

-  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย

                    โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทา'คอมพิวเตอร์

                    โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-  สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

-  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก