คณะบริหารศาสตร์ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-812582, หมายเลขโทรสาร : 043-812582 Website : www.sct.ks.ksu.ac.th