ระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันที่ กพ. และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาให้การรับรอง เปิดสอนทั้งแผน ก (2) (เน้นวิทยานิพนธ์) และแผน  ข (เน้นการค้นคว้าอิสระ)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก (2) แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีวิทยานิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก          9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต

แผน ข แผนการศึกษาที่เน้นรายวิชาการค้นคว้าอิสระ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมน้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาบังคับ       18  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก              9  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก              3  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาค้นคว้้าอิสระ   6 หน่วยกิต

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
               - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ กพ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
               - บุคลากรที่ทำงานอยู่ในภาครัฐ เอกชนและอาชีพอิสระทีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมหนังสือรับรองการทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 1.  ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 1 ชุด
 2.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1  นิว 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
 3.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 1 ฉบับ
 4.  สำเนาใบปริญญาบัตรหลักฐานแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) 
      หรือหนังสือ รับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5.  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      หรือบัตรประจำตัวข้าราชการอย่างละ 1 ฉบับ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบัณฑิตศึกษา คุณวิมลรัตน์  ปรัชญาบัณฑิตกุล โทร.088-564-1730