ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการจัดการ,โปรแกรมวิชาการตลาด

- สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการบัญชี  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ