ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

- สาขาวิชาการจัดการ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการจัดการ

- สาขาวิชาการตลาด  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการตลาด  

- สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการบัญชี  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ