มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

ปรัชญา (Philosophy)

“ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม”

ปณิธาน (Determination)

“สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้

2. จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานประเทศ

3. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริหารชุมชนสังคมและประเทศ

4. ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

 

อัตลักษณ์บัณฑิต

“อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”

 

วิสัยทัศน์คณะ

          มุ่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณธรรม  สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจคณะ
          1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านบริหาร ธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับ บริการ
          2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานของบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สู่การบริการ สามารถถ่ายทอดและสรางมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
          3.เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบรูณาการ
          4.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
          5.เป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ทางการศึกษา บริหารจัดการด้วยธรรมภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสังคม
          6.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจและทางศิลปศาสตร์ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ